forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

ABSTRAKCIJA - ZLATA PALETA

Na izboru za Zlato paleto - smer abstrakcija, ki je bil v Kamniku so sodelovali trije avtorji likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. In vsi trije so bili za razstavo tudi izbrani. Na razstavi (otvoritev je bila konec meseca junija v Galeriji Veronika), razstavljamo: Ljudmila Turk, Benjamin Žnidarši? in Boris Šter. Strokovna komisija je izmed 150 prispelih del izbrala tudi tri naše slike. Razstava bo odprta en mesec.

NA IRS ZA REHABILITACIJO INVALIDOV

FOTOGRAFIJE

Na Inštitutu RS za rehabilitacijo so se zbrali predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije in si ogledali »Dom IRIS«. Ob tej priliki je Zveza paraplegikov Slovenije podarila sliko Benjamina Žnidarši?a z namenom, da bo krasila predstavitveno bivalno okolje in dajala spodbudo novim invalidom. V Domu IRIS so ustvarjeni pogoji, ki invalidnim in starejšim osebam omogo?ajo najvišjo stopnjo funkcionalne samostojnosti in neodvisnost bivanja. Prilagojena oprema, pripomo?ki in številni sodobni elektronski sistemi omogo?ajo upravljanje bivalnega okolja na razli?ne na?ine. Opremljen je z najsodobnejšo komunikacijsko tehnologijo, ki je prilagojena razli?nim stopnjam invalidnosti. Taka oprema omogo?a komuniciranje z zunanjim svetom, delo, študij, oskrbo na daljavo, spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, razvedrilo in zabavo. Namen: - Omogo?iti ogled in preizkus razli?nih pripomo?kov in tehnologij za samostojno življenje v doma?em okolju. - Slovenski javnosti omogo?iti ogled sodobnih rešitev in storitev. - Omogo?iti proizvajalcem opreme in ponudnikom storitev za invalidne in starejše osebe, da prikažejo, preizkušajo, izpopolnjujejo in združujejo svoje rešitve. - Izvajati sodobne metode rehabilitacije z namenom vklju?evanja invalidov v informacijsko družbo. - Omogo?iti izvajanje aktivnosti za promocijo in uveljavljanje politike e-dostopnosti in e-vklju?enosti v Sloveniji. Ob koncu so se v poslovni stavbi sre?ali predstavniki ZPS z direktorjem mag. Robertom Cugljem in si izmenjali izkušnje na podro?ju ordopedskih pripomo?kov. Dogovorili so se za ?imboljše sodelovanje med stroko in našo invalidsko organizacijo pri zagotavljanju ustreznih pripomo?kov za ?imboljše življenje naših ?lanov.

ZLATA PALETA REALIZEM SLIKARSTVO

Zveza likovnih društev Slovenije in Turisti?no društvo Loški potok sta 30. maja v avli OŠ dr. Antona Debeljaka na Hribu v Loškem Potoku, odprla razstavo z naslovom SLIKARSTVO–REALIZEM.

Razstavljajo tudi slikarji Likovne sekcije ZPS – Zorica Razboršek, Benjamin Žnidarši? in Ljudmila Turk.

Prireditevo so popestrili Mešani pevski zbor Planinskega društva Loški Potok in u?enci OŠ dr. Antona Debeljaka.

Razstava bo odprta od 30. 5. – 13. 6. 2008

FESTIVAL V ZAGREBU

FOTOGRAFIJE

Javna promocija umetniškega in športnega udejstvovanja oseb z invalidnostjo
Tudi letošnje leto se je 28. maja 2008 Zveza paraplegikov Slovenije odzvala povabilu Društva tjelesno ošte?enih iz Zagreba in se je na Trgu N. Š. Zrinskog predstavila s svojo likovno sekcijo. Poleg umetnikov so se dan poprej predstavili tudi košarkarji Društva paraplegikov severne Štajerske in Društva paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja.

?eprav pravijo, da živi vsaka peta oseba z neko hibo in ima vsaka deseta potrjeno telesno okvaro, najve?krat živimo v družbi, ki nas skoraj ne opazi. Neprepoznavnost in nepoznavanje naših potreb je bilo vodilo organizatorja, da od 27. – 29. maja 2008 pripravi res impozantno sre?anje invalidnih ustvarjalcev na vseh podro?jih in športnilkov, ki so na invalidskih vozi?kih v športnih bojih navduševali invalidne in neinvalidne gledalce. Predsednik Društva tjelesno ošte?enih invalidov Milan Ožegovi? pravi, da s to prireditvijo opozoriojo na svoje potrebe bolj kot s vso svojo drugo dejavnostjo.

Na festivalu se predstavljajo osebe z invalidnostjo, ki skupaj z estradnimi umetniki in gledališkimi igralci skupaj nastopajo v glasbeno-scenskem, filmskem in likovnem programu ter športnih igrah. Namen pokazasti javnosti ustvarjalne sposobnosti izvajalcev programa, opozarja tudi na dejstvo, da morajo osebe z invalidnostjo uživati enake pravice kot jih imajo drugi prebivalci.

Tako tokrat kot lansko leto je bil glavni sovražnik neverjetno dobro organizirane prireditve prav velika vro?ina, ki je vsem, nastopsajo?im in gledalcem jemala sapo. V senci so izmerili 37 stopin C. Organizator se je potrudil, da je našim slikarjem ponudil kar najboljše pogoje za njihovo likovno ustvarjanje. Za pomo? in dobro po?utje pa so poskrbele volonterke in volonterji, ki so nas stalno zasipali s svojo pozornostjo. Z njimi smo navezali še posebej dober odnos in smo jim ponudili, da kot volonterji pridejo tudi v Slovenijo.

KONFERENCA EU V KRANJSKI GORI

FOTOGRAFIJE

Od 22. do 23. maja 2008 je bilo v Kranjski Gori neformalno sre?anje ministrov, pristojnih za invalide, in konferenca z naslovom Konvencija o pravicah invalidov – ?rka na papirju in/ali realnost?, ki jo je v okviru predsedovanja Svetu EU in sodelovanju z Evropsko komisijo, pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Osrednja tema sre?anja je bila politika izvajanja Konvencije OZN o pravicah invalidov, in sicer napredek evropske politike pri njenem izvajanju, za kar so odgovorne države ?lanice in EU v celoti. Na konferenci je za Zvezo paraplegikov Slovenije sodeloval tudi Benjamin Žnidarši?.

?astni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Poleg uglednih strokovnjakov in predsednice Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjete Cotman pa so sodelovali tudi komisar za zaposlovanje in socialno politiko Vladimir Špidla, resorni ministri iz desetih držav ter predstavniki invalidskih organizacij in Evropske komisije.

»Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravi?nejši družbi,« je poudarila predsednica Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjeta Cotman na konferenci o pravicah invalidov" in dodala: »Ratifikacija konvencije v Evropski uniji in hkratni za?etek postopka za sprejetje direktive o prepovedi diskriminacije invalidov bosta jasen dokaz, da je Evropska unija že dosegla razvojno stopnjo, ko se zaveda svoje odgovornosti kot vodilna svetovna sila tudi pri uveljavljanju ?lovekovih pravic ranljivih skupin, med katere prištevamo invalide. S tem pa bo izpolnila tudi pri?akovanja ve? kakor 50 milijonov invalidov in njihovih družin v Evropski uniji. Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravi?nejši družbi. Tokratna konferenca je eden od mejnikov v boju proti diskriminaciji invalidov ter za doseganje njihove enakosti in enakopravnosti na ravni držav ?lanic in Evropske unije."

Invalidi so najve?ja manjšina na svetu, saj jih je po podatkih Združenih narodov ve? kakor 650 milijonov, v Sloveniji pa jih je približno 165 tiso?. ?e k tem številkam dodamo ljudi, s katerimi invalidi živijo v ožji družinski skupnosti, se skoraj ?etrtina vsega svetovnega prebivalstva neposredno spoprijema z invalidnostjo. Pri tem strokovnjaki opozarjajo, da se bo v naslednjih desetletjih, upoštevajo? razvoj medicine in pri?akovano daljšo življenjsko dobo, število invalidov ve?alo. Ve?al pa naj bi se tudi obseg storitev in programov, ki jih ti potrebujejo.