forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

LIKOVNA DELAVNICA ANKARAN 2008

?LANEK SLOVENSKO MORJE

FOTOGRAFIJE

thumb_ankaran2008-4.jpgDruštvo paraplegikov Istre in Krasa (DPIK) je 25. septembra 2008 v sodelovanju z Mestno thumb_ankaran2008.jpgob?ino Koper, hotelskim podjetjem Adria Ankaran in Javnim skladom RS za ljubiteljsko kulturno dejavnost, organizirati že ?etrto likovno delavnico za invalidne in neinvalidne umetnike na obmo?ju obale. Delavnice, ki jo je vodil likovni pedagog Rajko ?auševi? se je preko 30 slikarjev in sicer iz petih invalidskih in štirih ne invalidskih organizacij.

Pri slikanju smo dali poseben poudarek razvoju domišljije in thumb_ankaran2008-1.jpgizmenjavi izkušenj med slikarji. Slikali smo na temo morje. Težili smo k temu, da so udeleženci pod mentorskim vodstvom likovne naloge rešili na ?imbolj ustvarjalen, samosvoj na?in. Druga bistvena stvar delavnice pa je bilo povezovanje invalidnih in neinvalidnih slikarjev pri likovnem ustvarjanju, ki nikakor ne more razdvajati dveh v bistu thumb_ankaran2008-5.jpgrazli?nih na?inov življenja. Vsi smo med seboj povezani še posebno pri delu in razvijanje estetskega ?uta, pridobivanje zmožnosti doživljanja lepote v naravi in umetninah, razvijanje odnosa do kulturne dediš?ine, hkrati pa si skupaj oblikujemo odnos do slikarstva. V Campu Adia Ankaran se vsi izredno dobro po?utimo. Kamp v Ankaranu je idealen kraj za ustvarjanje, posebno v tem ?asu, ko je ob morju še veliko sonca. Poleg tega je ankaranska Adria na vsakem koraku prilagojena osebam z vsemi oblikami invalidnosti. Vodstvo hotela, z direktorjem Igorjem Lebarjem na ?elu, nas spodbuja k pripravi podobnih prireditev in je slikarje tudi prišel v dopoldanskem ?asu tudi pozdravit.

Na tokratnem sre?anju smo zabeležili slikarje ki rišejo z usti, nogami in neinvalidne slikarje. Slikarji so ob morju pripravili še zanimivo slikarsko razstavo iz svojega širokega slikarskega opusa. Slikarsko delavnico je s kamerro spremljal Elio Velan - urednik italijanskega programa na TV Kpoper - Capodistria, ki bo v naslednjih dneh tudi pripravil oddajo o tem dogodku.

KULTURNI DNEVI PACUG 2008

FOTOGRAFIJE - PONEDELJEK

FOTOGRAFIJE - TOREK

FOTOGRAFIJE - SREDA

FOTOGRAFIJE - ?ETRTEK

 

 

DOM PARAPLEGIKOV V PACUGU – PRIZORIŠ?E BOGATE KULTURNO UMETNIŠKE USTVARJALNOSTI – 1. do 6. 9. 2008

Na vsakodnevnih likovnih delavnicah, ki sta jo vodila mentorja Raso Causevig in Jože Potokar – Cvr?o, se je v razli?nih tehnikah izpopolnjevalo 28 slikarjev iz slikarske sekcije pri ZPS in drugih društev. Med njimi je bilo tudi 5 teraplegikov, ?lanov mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali nogami in drugih slikarskih društev.
Po kon?anih delavnicah štiri ve?ere obogatili z izbranimi kulturno zabavnimi dogodki. Vodja projekta je bil Benjamin Žnidarši?.

ABSTRAKCIJA - ZLATA PALETA

Na izboru za Zlato paleto - smer abstrakcija, ki je bil v Kamniku so sodelovali trije avtorji likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije. In vsi trije so bili za razstavo tudi izbrani. Na razstavi (otvoritev je bila konec meseca junija v Galeriji Veronika), razstavljamo: Ljudmila Turk, Benjamin Žnidarši? in Boris Šter. Strokovna komisija je izmed 150 prispelih del izbrala tudi tri naše slike. Razstava bo odprta en mesec.

NA IRS ZA REHABILITACIJO INVALIDOV

FOTOGRAFIJE

Na Inštitutu RS za rehabilitacijo so se zbrali predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije in si ogledali »Dom IRIS«. Ob tej priliki je Zveza paraplegikov Slovenije podarila sliko Benjamina Žnidarši?a z namenom, da bo krasila predstavitveno bivalno okolje in dajala spodbudo novim invalidom. V Domu IRIS so ustvarjeni pogoji, ki invalidnim in starejšim osebam omogo?ajo najvišjo stopnjo funkcionalne samostojnosti in neodvisnost bivanja. Prilagojena oprema, pripomo?ki in številni sodobni elektronski sistemi omogo?ajo upravljanje bivalnega okolja na razli?ne na?ine. Opremljen je z najsodobnejšo komunikacijsko tehnologijo, ki je prilagojena razli?nim stopnjam invalidnosti. Taka oprema omogo?a komuniciranje z zunanjim svetom, delo, študij, oskrbo na daljavo, spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, razvedrilo in zabavo. Namen: - Omogo?iti ogled in preizkus razli?nih pripomo?kov in tehnologij za samostojno življenje v doma?em okolju. - Slovenski javnosti omogo?iti ogled sodobnih rešitev in storitev. - Omogo?iti proizvajalcem opreme in ponudnikom storitev za invalidne in starejše osebe, da prikažejo, preizkušajo, izpopolnjujejo in združujejo svoje rešitve. - Izvajati sodobne metode rehabilitacije z namenom vklju?evanja invalidov v informacijsko družbo. - Omogo?iti izvajanje aktivnosti za promocijo in uveljavljanje politike e-dostopnosti in e-vklju?enosti v Sloveniji. Ob koncu so se v poslovni stavbi sre?ali predstavniki ZPS z direktorjem mag. Robertom Cugljem in si izmenjali izkušnje na podro?ju ordopedskih pripomo?kov. Dogovorili so se za ?imboljše sodelovanje med stroko in našo invalidsko organizacijo pri zagotavljanju ustreznih pripomo?kov za ?imboljše življenje naših ?lanov.

ZLATA PALETA REALIZEM SLIKARSTVO

Zveza likovnih društev Slovenije in Turisti?no društvo Loški potok sta 30. maja v avli OŠ dr. Antona Debeljaka na Hribu v Loškem Potoku, odprla razstavo z naslovom SLIKARSTVO–REALIZEM.

Razstavljajo tudi slikarji Likovne sekcije ZPS – Zorica Razboršek, Benjamin Žnidarši? in Ljudmila Turk.

Prireditevo so popestrili Mešani pevski zbor Planinskega društva Loški Potok in u?enci OŠ dr. Antona Debeljaka.

Razstava bo odprta od 30. 5. – 13. 6. 2008
Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2012 YOOtheme
Powered by Joomla