Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

NA IRS ZA REHABILITACIJO INVALIDOV

FOTOGRAFIJE

Na Inštitutu RS za rehabilitacijo so se zbrali predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije in si ogledali »Dom IRIS«. Ob tej priliki je Zveza paraplegikov Slovenije podarila sliko Benjamina Žnidarši?a z namenom, da bo krasila predstavitveno bivalno okolje in dajala spodbudo novim invalidom. V Domu IRIS so ustvarjeni pogoji, ki invalidnim in starejšim osebam omogo?ajo najvišjo stopnjo funkcionalne samostojnosti in neodvisnost bivanja. Prilagojena oprema, pripomo?ki in številni sodobni elektronski sistemi omogo?ajo upravljanje bivalnega okolja na razli?ne na?ine. Opremljen je z najsodobnejšo komunikacijsko tehnologijo, ki je prilagojena razli?nim stopnjam invalidnosti. Taka oprema omogo?a komuniciranje z zunanjim svetom, delo, študij, oskrbo na daljavo, spremljanje njihovega zdravstvenega stanja, razvedrilo in zabavo. Namen: - Omogo?iti ogled in preizkus razli?nih pripomo?kov in tehnologij za samostojno življenje v doma?em okolju. - Slovenski javnosti omogo?iti ogled sodobnih rešitev in storitev. - Omogo?iti proizvajalcem opreme in ponudnikom storitev za invalidne in starejše osebe, da prikažejo, preizkušajo, izpopolnjujejo in združujejo svoje rešitve. - Izvajati sodobne metode rehabilitacije z namenom vklju?evanja invalidov v informacijsko družbo. - Omogo?iti izvajanje aktivnosti za promocijo in uveljavljanje politike e-dostopnosti in e-vklju?enosti v Sloveniji. Ob koncu so se v poslovni stavbi sre?ali predstavniki ZPS z direktorjem mag. Robertom Cugljem in si izmenjali izkušnje na podro?ju ordopedskih pripomo?kov. Dogovorili so se za ?imboljše sodelovanje med stroko in našo invalidsko organizacijo pri zagotavljanju ustreznih pripomo?kov za ?imboljše življenje naših ?lanov.