Benjamin Žnidaršič - slikar, pesnik in pisatelj

KONFERENCA EU V KRANJSKI GORI

FOTOGRAFIJE

Od 22. do 23. maja 2008 je bilo v Kranjski Gori neformalno sre?anje ministrov, pristojnih za invalide, in konferenca z naslovom Konvencija o pravicah invalidov – ?rka na papirju in/ali realnost?, ki jo je v okviru predsedovanja Svetu EU in sodelovanju z Evropsko komisijo, pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Osrednja tema sre?anja je bila politika izvajanja Konvencije OZN o pravicah invalidov, in sicer napredek evropske politike pri njenem izvajanju, za kar so odgovorne države ?lanice in EU v celoti. Na konferenci je za Zvezo paraplegikov Slovenije sodeloval tudi Benjamin Žnidarši?.

?astni pokrovitelj konference je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Poleg uglednih strokovnjakov in predsednice Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjete Cotman pa so sodelovali tudi komisar za zaposlovanje in socialno politiko Vladimir Špidla, resorni ministri iz desetih držav ter predstavniki invalidskih organizacij in Evropske komisije.

»Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravi?nejši družbi,« je poudarila predsednica Sveta EU za zaposlovanje in socialne zadeve Marjeta Cotman na konferenci o pravicah invalidov" in dodala: »Ratifikacija konvencije v Evropski uniji in hkratni za?etek postopka za sprejetje direktive o prepovedi diskriminacije invalidov bosta jasen dokaz, da je Evropska unija že dosegla razvojno stopnjo, ko se zaveda svoje odgovornosti kot vodilna svetovna sila tudi pri uveljavljanju ?lovekovih pravic ranljivih skupin, med katere prištevamo invalide. S tem pa bo izpolnila tudi pri?akovanja ve? kakor 50 milijonov invalidov in njihovih družin v Evropski uniji. Polno uživanje pravic invalidov pomembno prispeva k pravi?nejši družbi. Tokratna konferenca je eden od mejnikov v boju proti diskriminaciji invalidov ter za doseganje njihove enakosti in enakopravnosti na ravni držav ?lanic in Evropske unije."

Invalidi so najve?ja manjšina na svetu, saj jih je po podatkih Združenih narodov ve? kakor 650 milijonov, v Sloveniji pa jih je približno 165 tiso?. ?e k tem številkam dodamo ljudi, s katerimi invalidi živijo v ožji družinski skupnosti, se skoraj ?etrtina vsega svetovnega prebivalstva neposredno spoprijema z invalidnostjo. Pri tem strokovnjaki opozarjajo, da se bo v naslednjih desetletjih, upoštevajo? razvoj medicine in pri?akovano daljšo življenjsko dobo, število invalidov ve?alo. Ve?al pa naj bi se tudi obseg storitev in programov, ki jih ti potrebujejo.